| Johtaminen | Prosessit | Osaaminen | Resurssit| Tukitoimet | Arviointi | Linkkilista |

3. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN OSAAMINEN

Kurssilaisten näkemyksiä oppimisympäristöjen osaamisesta.
Näkemyksiä ja keskusteluja käydään ylhäällä olevan Discuss-painikkeen kautta. Mitä alla olevat ajatukset herättävät ? Mitä erityisesti korostaisit ? Mistä olisit eri mieltä?

Millaisia ovat tehokkaat oppimisympäristöt, jotka motivoivat ja joiden avulla voi saavuttaa parempia oppimistuloksia ?

Oppimisympäristöt täyttävät seuraavat tunnusmerkit :

 • ammattiteoria ja –käytäntö kulkevat luontevasti käsi kädessä
 • toteuttavat vertaisoppimista = opettajina tiedämme, että opettamalla muita oppii itsekin parhaiten; tätä tulisi enemmän hyödyntää oppimisprosesseissa -> opiskelijat ”opettavat” toisiaan
 • mahdollistavat monialaisuuden ja moniammatillisuuden = erityisesti ammatillisessa koulutuksessa tulee huomioida nopeasti muuttuvat osaamistarpeet -> pois tiukasta tutkintojen mukaan rakennetuista ohjelmista
 • ohjaavat tiimityöskentelyyn = työelämässä, työskenteleepä missä ammatissa tai millä organisaation tasolla, yksi tärkeimmistä ammattikvalifikaatioista on verkottumiskyky (EK:n tulevaisuusluotain) -> pois yksin tekemisestä ja yksilötehtävistä ja kokeista kohti projektityöskentelyä ja oppimista sen kautta
 • ovat välittömässä kosketuksessa todelliseen työelämään ja ympäröivään yhteiskuntaan = koulutusorganisaatioiden tulee avautua ja toimia open source –periaatteiden mukaisesti ja samalla hyväksyä se, että oppia voi missä vain ja miten vain
 • innostavat luovuuteen = vain turvallisessa ympäristössä, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu, luovuuden on mahdollista puhjeta (P.Himanen), siksi opettajien asema-auktoriteetistä pitää siirtyä asiantuntija-auktoriteettiin.
 • yksilölliset oppimisvalmiudet eli miten ja missä opiskelija kukin oppii parhaiten; joku oppii parhaiten työtä tekemällä, toinen kuuntelemalla, kolmas ehkä näkemällä, joku vasta kädestä pitäen neuvomalla jne.

Oppimisympäristöt, joissa on yhdistettynä
 • lähi/kontaktiopetuksen tuomaa ryhmäytymistä, sosiaalista vuorovaikutus, yhteisöllistä työryhmässä työskentelyä ja toimintaa (yhteistoiminnallinen, vuorovaikutteinen)
 • teknologiaa hyödyntävä ja ICT-avusteinen toimintaa (tietokoneavusteinen, simulointi, verkossa, pelit ym.)
 • käytännön soveltamista ja tekemisen tuntua (teoriasta käytäntöön, interaktiivinen), sulautettu
 • todelliseen ja aktiiviseen työtoimintaan (on jotain konkreettista tekemistä opiskeltavien asioiden ja ongelmien kanssa)
 • opettajan toimintaa ympäristön kehittäjänä ja oppimisprosessien ohjaajana
 • oppimisen tukeminen, sopivat kaikille opiskelijoille, huomioiden välkyt mutta myös heikommat
 • yhteisöllisyys, ts. opiskelijoilla on hauskaa opiskella yhdessä
 • omaan pohdintaan, omien ideoiden esilletuomiseen
 • monipuoliset, ammatillista kehittymistä edistävät työssäoppimispaikat

Millaista osaamista kaipaisit / tarvitset uudenlaisten oppimisympäristöjen suhteen?

Opettajien ja koulun johdon osaamisen kehittäminen
 • rakenteet vastaamaan uutta oppimisnäkemystä = osaamisen kehittäminen kohdistuu seuraaviin: ops-työ, työjärjestykset ja niiden ohjaava vaikutus, tilojen suunnittelu, opetusvälineet
 • opetus- ja arviointimenetelmät = hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä on paljon käytössä, mutta myös valitettavan paljon vastustusta kaikkea uutta kohtaan. Usein myös piilo-opetussuunnitelmat (työjärjestykset, palkkausjärjestelmät, opsit jne) estävät erilaisten mallien käytön.
 • yleistason koulutusta siitä mitä uusia innovaatioita voidaan löytää oppimisympäristöistä ja kuinka niitä voitaisiin soveltaa erityyppiseen koulutukseen tai koulutusaloille.
 • pedagogista ja sosiaalista osaamista ongelmien ratkaisuun ( maahanmuuttajat, syrjäytyneet ja muut erityistä ohjausta vaativat opiskelijat) – kaikki opiskelijat haluavat opiskella uudenlaisessa oppimisympäristössä

Mikä mielestäsi on oikea taho suunnittelemaan ja tarjoamaan opettajille osaamisen kehittämistä?

 • Koulutuksen järjestäjätaso. On tehtävä osaamistarvekartoitus henkilöstölle, jotta saadaan kartoitettua koko henkilöstön osaamistarpeet ja suunniteltua tarvelähtöistäkoulutusta. Näin iso muutos tavassa toimia vaatii monenlaista ja erilaista osaamista ja koulutuksen systemaattista suunnittelua ja organisointia
 • OPH = luonteva taho ohjatessaan oppilaitoksia noudattamaan ministeriön linjauksia se antaa myös tukea oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille ohjeiden noudattamisessa. Valvonta tapahtuu tällä hetkellä mielestäni liian paljon tulosrahoituksen (ammatillinen koulutus) turvin. Pian ollaan kierteessä, jossa huonot ”rahoitusrangaistuksesta” johtuen ovat entistä huonompia ja hyvät sen kun jatkavat toimintansa kehittämistä palkkiorahojen turvin.
 • ESR-hankkeet ovat mainio tuki oppilaitosverkostoille toiminnan kehittämiseen. Samalla toteutetaan hallitusohjelman mukaista toimintaa. ESR myös ohjaa hakijoita innovatiiviseen toimintaan. Jo pelkkä hakuprosessi saattaa saada aikaan toiminnan muutoksia vaikka hakemus ei menisikään läpi
 • Oppilaitoksen johto
 • Kehittämisestä kiinnostuneet opettajat ja heidän verkostonsa
 • Ulkopuoliset asiantuntijat esim. yrityksistä

Millä tavalla haluaisit itse vaikuttaa oppimisympäristöjen kehittämiseen?
 • rakenteet vastaamaan uutta oppimisnäkemystä = osaamisen kehittäminen kohdistuu seuraaviin: ops-työ, työjärjestykset ja niiden ohjaava vaikutus, tilojen suunnittelu, opetusvälineet
 • opetus- ja arviointimenetelmät = hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä on paljon käytössä, mutta myös valitettavan paljon vastustusta kaikkea uutta kohtaan. Usein myös piilo-opetussuunnitelmat (työjärjestykset, palkkausjärjestelmät, opsit jne) estävät erilaisten mallien käytön.
 • Olla mukana innovaattorina kehittämistyöryhmässä ja suunnittelemassa/toteuttamassa kokeilua ja opettajien koulutusta.
 • Mahdollistamalla yhteisen keskustelun työyhteisössä.
 • Osallistumalla kehittämistä suunnitteleviin ja toteuttaviin työryhmiin
 • Olemalla avoin ja utelias uusien mahdollisuuksien suhteen.
 • Laajentuneen oppimisympäristökäsityksen myötä meille on avautunut loistava mahdollisuus muutokseen. Koko henkilöstöllä tulee olla kuitenkin yhteinen ymmärrys muutoksen tarpeellisuudesta ja sen merkityksellisyydestä opiskelijan oppimiselle ja osaamisen kehittymiselle, joten keskustelua tarvitaan ja muutosvastarintaakin on varmaan odotettavissa.