| Johtaminen | Prosessit | Osaaminen | Resurssit| Tukitoimet | Arviointi | Linkkilista |

1. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JOHTAMINEN


Mikä on oppimisympäristöjen yhteinen tahtotila?
 • uusien oppimisympäristöjen kehittäminen
 • uusi tiedon ja oppimisen käsite on koko henkilöstön sisäistämä (visio)
 • uudenlaisen opettajuuden kehittäminen
 • teknologian suomat uudet mahdollisuudet otetaan käyttöön
 • virtuaalinen oppimisympäristö on kaikkien opiskelijoiden tavoitettavissa
 • koulutuspalvelujen ja työelämävastaavuuden parantaminen
 • koulutuksen rooli on korostunut yrityksissä, opisto vastaa haasteeseen
 • markkinoidaan opistoa uusien oppimisympäristöjen käyttäjänä
 • aloitetaan koko valtakunnan/alueen kattava verkko-opetustarjonta vuorovaikutteisena, ammattiopistot- lukiot- ammattiopistot
 • laajennetaan osaamista kansainvälisiin koulutusratkaisuihin
 • helposti lähestyttävä ja oppimisen halua herättävä tieto kaikkien saataville verkossa
 • kattava portaali yhdellä käyttäjätunnuksella
 • paremmat oppimistulokset ja opiskelumahdollisuudet
 • tasavertaisten opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen asuinpaikasta riippumatta (verkko-oppimisympäristöt)
 • verkkoympäristön pitäisi sen olla ensinnäkin selkeä ja helppokäyttöinen, että se olisi hyvin hallittavissa ja "ihmisen mittainen"
 • ympäristön pitäisi olla mukautettavissa ja henkilökohtaistettavissakin
 • pitäisi siis kehittää uudenlaista opettajuutta
 • tarvitaan lähiopettajia, mutta samat tyypit pitäisi saada innostumaan esimerkiksi uudenlaisten oppimisympäristöjen käytöstä niin, että voisi työskennellä myös laajemmalla alueella - ja ehkä itsekin oppia

Miten saavutetaan yhteisen tahtotilan tavoitteet?
 • ennakoidaan uudet rakennemuutokset
 • johdon ja henkilöstön sitouttaminen
 • johdon ja opettajien jatkuva koulutus
 • luodaan demokraattinen ilmapiiri ja mahdollistetaan kollektiivinen työskentely
 • tuetaan oppimisympäristöjen kehittämishankkeita
 • asiantuntijoiden apu mahdollistetaan
 • aktiivinen verkottuminen ja yhteistyö oppilaitosten välillä
 • TVT:n strategian kriittinen tarkastelu ja päivitys
 • yritysyhteistyö
 • työelämän osaamistarpeiden tyydyttäminen käyttäen uusia oppimisympäristöjä
 • opettajien ja hallinnon esimerkki aktiivisesta ympäristön käytöstä säteilee opiskelijoihin
 • johtajan rooli on merkittävä
 • resurssien riittävyys on varmasti olennainen tekijä
 • tekijöitä ja tekijöillä aikaa tehdä
 • hyvät ja perustellut suunnitelmat
 • yhteistyöllä eri osapuolten kesken
 • innostamalla uudenlaisten oppimisympäristöjen käyttöön niin, että voisi työskennellä myös laajemmalla alueella - ja ehkä itsekin oppia
 • erilaisilla opetussuunnitelmilla toimivien oppilaitosten opiskelijat voisivat olla samanaikaisesti läsnä ja silti saavuttaa eriytetysti oman opetussuunnitelmansa tavoitteet ja myös oppia toisiltaan

Miten oppimisympäristöt organisoidaan ?
 • nimetään verkkopedagogiikan asiantuntija /tutor
 • koulutusaloittain kartoitetaan toiveet, tarpeet ja puutteet
 • tehdään hankintaehdotukset
 • toteutetaan hankinnat
 • suunnitellaan verkottautumalla ja opiston tukihenkilöiden kanssa uudet oppimisympäristöt
 • toteutetaan suunnitelmat ”pienin askelin”
 • ylläpito mahdollisimman pitäväksi, käyttö laajaksi ja helpoksi
 • vastuualueetkin voidaan rajata ja nimetä
 • verkkoympäristöä varten tarvitaan talokohtainen pääkäyttäjä ja opettajille käyttäjäkoulutusta.

Mitä yhteistä tukipalveluja tarvitaan ?
 • suunnitteluun ja hankintoihin apuja
 • ylläpitohenkilöstö laitteistoille ja ohjelmille
 • verkkopedagogiikan asiantuntija /tukihenkilö nimetään
 • mahdollista käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua oppimisaihioiden teossa
 • asiantuntijakoulutus -> vertaistuki
 • yhteiset ohjeet korvaamiskäytönnöistä
 • kehittäjien tapaamisia, jotta into kehittää säilyisi
 • verkkoympäristölle o