| Johtaminen | Prosessit | Osaaminen | Resurssit| Tukitoimet | Arviointi | Linkkilista |

2. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN PROSESSIT

Kurssilaisten näkemyksiä oppimisympäristöjen prosesseista.
Näkemyksiä ja keskusteluja käydään ylhäällä olevan Discuss-painikkeen kautta. Mitä allaolevat ajatukset herättävät ? Mitä erityisesti korostaisit ?

Mitä ymmärretään oppimisympäristöillä?
 • Oppimisympäristöt ovat monipuolisia oppimislaboratorioita, työpajoja, mediakeskuksia, joissa toimitaan ryhmissä ja opitaan yhdessä
 • Oppimisympäristöillä mahdollistetaan tavoitteiden mukaisen(OPS) oppimisen mm. TVT-välineitä hyödyksikäyttäen
 • Oppimisympäristöjen avulla valmistuu itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn kykeneviä osaajia , jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä

Mitkä ovat oppimisympäristöissä tarvittavat prosessit?

Valtakunnallisen yhteistyön näkökulma:
 • valtakunnan strategiaprosessit
 • pedagogiset ja tekniset kehittämiskoulutukset
 • valtakunnalliset tarjontaprosessit
 • koulutuksen tuotantoprosessit

Alueellisen yhteistyön näkökulma:
 • Tiedottaminen erilaisista mahdollisuuksista
 • Opiskelijoiden ilmoittautumisprosessit
 • Erilaisten oppimisympäristöjen tunnistaminen
 • Toimijoiden yhteinen näkemys hyödynnettävistä oppimisympäristöistä
 • Vastuutahojen ja tarjonnan suunnittelu
 • Ohjauksen ja muiden tukitoimien suunnittelu ja totetuttaminen
 • Arvioinnin suunnittelu ja toteuttaminen

Oppilaitoksen sisäisen yhteistyön näkökulma:
 • Pienimuotoisia opetuspaketteja verkkoon
 • "Harjoitusrata" eri oppimisympäristöjen kokeiluille
 • Opiskelijoiden ohjausprosessit
 • Opiskelijoiden arviointiprosessit
 • Opiskelijoiden palautteiden keruuprosessit

Mitkä ovat oppimisympäristön prosessien laadulliset tavoitteet?
 • Tietoisuus mahdollisuuksista
 • Sopivimman oppimisympäristön valinta kulloiseenkin oppimistavoitteeseen
 • Parhaan vaihtoehdon löytäminen opiskelijalle
 • Oppimista tukevan toiminnan ja materiaalin tarjoaminen
 • Tarjonnan monipuolistaminen
 • Kohderyhmien tarpeiden vastaavuus, oikea-aikaisuus, reagointiherkkyys
 • Olisi tarvetta suunnitella, missä eri oppimisympäristöissä opsin tavoitteet on mahdollista oppia parhaiten jokaisen opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden.
 • Onnistunut koulutusalan valinta opiskelijalle
 • Myönteiset oppimiskokemukset
 • Opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet oppimistilanteisiin
 • Opiskelijan vastuu omasta oppimisesta
 • Opitun soveltaminen esim.työssäoppimisjaksoilla
 • Ammatti-identiteetin löytyminen/vahvistuminen

Miten oppimisympäristöillä on yhteys muihin prosesseihin (esim.verkko-opetus, työssäoppiminen)?
 • Eri oppimisympäristöt täydentävät toisiaan. Työssäoppimista tukee verkossa tapahtuva reflektoiti, vuorovaikutus, ohjaus, dokumentointi jne. Perinteistä luokkaopetusta voi täydentää tai korvata verkko-oppimisella. Projektioppimisen prosessi ja tulokset tulevat näkyväksi verkossa.
 • Erilaisten teemojen ja aihekokonaisuuksien käsittely (esim. yrittäjyys)
 • Verkoston kansainväliset toiminnot (esim. opiskelijaliikkuvuus, henkilöstön liikkuvuus, asiantuntijavierailut)
 • Opiskelijat voivat opiskella verkko-opintoja vaihtelevissa ympäristöissä (koulu,koti,puisto,piha,laituri)
 • Työssäoppimisen ohjaus ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu toteutetaan verkossa
 • Opiskelijan työssäoppimisen arvioinnit (työpaikkaohjaaja,opiskelija,opettaja)
 • Yhteistyö yrityksiin , helpottuu TVT:n avulla
 • Työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttaminen

Millaisia vastuuhenkilöitä oppimisympäristöjen prosessit tarvitsevat?
 • Koulutuksen järjestäjä
 • Johtamisen vastuuhenkilöt
 • TVT:n kouluttaja
 • Oppimisympäristöön perehdyttäjä (työpaikkaohjaaja, verkko-ope, projektin vetäjä..)
 • Verkkopedagogiikan hallitsija
 • Oppimistavoitteiden määrittäjä (yhdessä opiskelijan kanssa)
 • Vastuuhenkilöt yhdessä toteutettaville ja vaihdettaville opinnoille (opo)
 • Vastuuhenkilöt opiskelijoiden ohjaukseen ja muuhun tukeen
 • Vastuuhenkilöt arviointiin
 • Kuka vastaa opiskelijahallintoon tulevista merkinnöistä (suoritukset, arvosanat)?
 • tietoturva-asiantuntija
 • Pitääkö olla joku, joka hallitsee kustannukset ja rahavirrat?
 • Opintotoimisto
 • Verkon ylläpitäjä

Millaisia ovat oppimisympäristöjen tukipalvelujen prosessit?
 • Tekninen tuki (kuka vastaa alueellisessa yhteistyössä?)
 • Pedagoginen tuki (kuka vastaa?)
 • Ohjaus (kuka vastaa?)
 • Kehittäminen
 • Palvelutuotanto
 • Opiskelijoiden palveluprosessit ( opiskelutodistukset,matkakorvaukset,terveydenhoito ruokahuolto)
 • Kehittämispalautteen hankinta ja vastaanotto